محلات

کانون خانه سلامت محله یافت آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله آذری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امامزاده حسن (ع )

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ابوذر غربی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ابوذر شرقی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله وصفنارد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله گلچین

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله زمزم

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امام سجاد ( ع )

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله زهتابی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جلیلی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله باغ خزانه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بلور سازی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مقدم

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر