محلات

کانون خانه سلامت محله نظام آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دهقان گرگان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شارق

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله خواجه نظام

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله خواجه نصیر حقوقی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کاج

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سهروردی باغ صبا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بهار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امجدیه خاقانی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نیلوفر، شهید قندی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله عباس آباد، اندیشه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ارامنه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله قصر حشمتیه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مجیدیه دبستان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر