محلات

کانون خانه سلامت محله فرودگاه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله استاد معین

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دکتر هوشیار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهید دستغیب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امامزاده عبدالله

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مهرآباد جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شمشیری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سرآسیاب مهرآباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فتح صنعتی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر