منطقه 21: برگزاری ویزیت رایگان ویژه اعضا

منطقه ۲۱،  3970216005
منطقه 21: برگزاری ویزیت رایگان ویژه اعضا

ویزیت رایگان توسط کانون پزشکان خانه سلامت وردآورد ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی برگزار شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود:  از آنجایی که مدیریت شهری به دنبال تحقق رویکرد انسان محوری در شهر است ،لذا سلامت را می توان یکی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار به شمار آورد . به همین منظور جهت بالا بردن ارتقا سلامت شهروندان ویزیت رایگان ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی  توسط خانه سلامت وردآورد برگزار شد. تعداد 20 نفر ازا عضای کانون از این خدمات استفاده کردند.