کارگاه آموزشی پوکی استخوان در سالمندی – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3970811002
کارگاه آموزشی پوکی استخوان در سالمندی – خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 21/7/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پوکی استخوان در سالمندی با حضور بیش از 10نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی نمود در این کارگاه در رابطه با پوکی استخوان و راهکارهای تغذیه ای و ورزشی به منظور پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان به ویژه در دوران سالمندی و افراد باوزن بالا و خطرات آن اطلاعات لازم به اعضای شرکت کننده در کارگاه داده شد .