کارگاه آموزشی زنان و تغذیه در خانواده

منطقه ۱۵،  3970811003
کارگاه آموزشی زنان و تغذیه در خانواده

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه   15اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی زنان و تغذیه در خانواده ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی نموده است. در این کارگاه 20 نفر از اعضای کانون شرکت داشته و در رابطه با نقش موثر زنان در تغذیه سالم در خانواده و پیشگیری از چاقی آموزشهای لازم را دیدند.