همایش زنان مدیران تغذیه خانواده

منطقه ۱۵،  3970811004
همایش زنان مدیران تغذیه خانواده

درمهرماه خانه سلامت  ابوذر اقدام به برگزاری همایش آموزشی ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی درسرای محله ابوذر با مشارکت شرکت نوونوردیسک با حضور خانم گودرزی کارشناس ارشد تغذیه وبه مناسبت هفته سلامت زنان برگزار گردید.