سرطانهای زنان

منطقه ۱۵،  3970811006
سرطانهای زنان
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری گفتگو در شهر با موضوع سرطانهای زنان درروز28/7/97باحضور35نفر ازشهروندان دربوستان کوهسار محله رضویه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی نموده است.