گفتگو در شهر

منطقه ۱۵،  3970811007
گفتگو در شهر
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری گفتگو در شهر با موضوع سلامت زنان سلامت خانواده درروز29/7/97باحضور30نفر ازشهروندان دربوستان کوهسار محله رضویه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی نموده است.