نقش زنان در مدیریت تغذیه

منطقه ۱۵،  3970811008
نقش زنان در مدیریت تغذیه
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری گفتگو در شهر با موضوع نقش زنان در مدیریت تغذیه در خانواده درروز26/7/97باحضور33نفر ازشهروندان دربوستان کوهسار محله رضویه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی نموده است.