کارگاه آموزشی آداب غذا خوردن

منطقه ۱۵،  3970811009
کارگاه آموزشی آداب غذا خوردن

خانه سلامت کیانشهر شمالی با مشارکت کانون پاچ کارگاه آموزشی آداب غذا خوردن و تاثیر آن بر سلامتی در تاریخ 27/6/97در سرای محله با تعداد 30 نفر  برگزار نمود که کارشناس  مربوطه در ارتباط با نقش تغذیه  بر سلامتی توضیحاتی ارایه دادند .