گفتگو در شهر – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3970913001
گفتگو در شهر – خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 20/8/97به مناسبت هفته دیابت اقدام به برگزاری برنامه گفتگو در شهر با موضوع دیابت نمود در این برنامه بیش از 12نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی مشارکت کردند و تجربیات خود را در رابطه

با بیماری دیابت ، راهکارهای پیشگیری و درمان دیابت در اختیار یکدیگر گذاشتند و به تبادل اطلاعات پرداختند .