ایستگاه سلامت – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3970913002
ایستگاه سلامت – خانه سلامت مشیریه

 

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 22/8/97اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت برای بیش از 70نفر از اعضای کانون

پیشگیری از چاقی و دیابت نمود در این برنامه علاوه بر تست فشارخون رایگان ، آموزش راهکارهای پیشگیری از فشارخون

نیز به اعضا ی شرکت کننده داده شد .