طرح ویزیت رایگان پزشکی

منطقه ۱۵،  3970913003
طرح ویزیت رایگان پزشکی

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ 27/77/97 کارگاه آموزشی ویژه  کانون پاچ  وبا موضوع ویزیت رایگان  را برگزار کرد . در این برنامه مراجعین با به صورت انفرادی  ویزیت شدند ومشکلات آنان مطرح گردید      .. در این برنامه همچنین  کسانی که  اضافه وزن داشتند  ویزیت شدند و تغذیه لازم به آنان آموزش داده شد