کارگاه اموزشی

منطقه ۱۵،  3970913005
کارگاه  اموزشی

 خانه سلامت کیانشهر جنوبی به همراه پایگاه سلامت بدر 2  بهزیستی منطقه 15برگزار میکند.  کارگاه آموزشی جلوگیری از پوکی استخوان با حضور خانم حسینی برای 20 نفر برگزار شد.  درتاریخ12/8/97 ساعت 10 صبح اجرا شد.