کارگاهافزایش اعتماد به نفس با کاهش وزن –کانون پیشگیری از چاقی خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913006
کارگاهافزایش اعتماد به نفس با کاهش وزن –کانون پیشگیری از چاقی  خانه سلامت افسریه جنوبی

در روز 15آبان ساعت 10  کارگاهی با عنوان افزایش اعتماد به نفس با کاهش وزن مناسب با حضور15 نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی خانه سلامت برگزار گردید. در این کارگاه مربی درباره نکاتی در  باره اعتماد به نفس  صحبت کرد