کارگاه آموزشی مرگهای ناشی از حوادث

منطقه ۱۵،  3970913007
کارگاه آموزشی  مرگهای ناشی از حوادث

خانه سلامت کیانشهر شمالی در تاریخ 19آبان کارگاه آموزشی  مرگهای ناشی از حوادث را با هدف  پیشگیری از حوادث آسانسور گاز منوکسید کربن در فصل سرما- و استانداردهای  استفاده از بخاری  در زمستان با مشارکت کانون پاچ در مدرسه آیت اله کاشانی برگزار نمود