کارگاه آموزشی تغذیه نوجوانان

منطقه ۱۵،  3970913008
کارگاه آموزشی تغذیه نوجوانان

  خانه سلامت کیانشهر شمالی با مشارکت کانون  پاچ کارگاه آموزشی تغذیه نوجوانان در دوران بلوغ در تاریخ 09/08/97با تعداد 60نفر مخاطب کارگاه در مدرسه موصی صدر پایه پنجم ابتدایی  برگزار شدکه کارشناس مربوطه در ارتباط با لزوم و ضرورت توجه والدین به تغذیه فرزندان بویژه در دوران بلوغ در مدرسه موصی صدر توضیحاتی ارایه دادند  .