کارگاه تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971010009
کارگاه تغذیه سالم

درآذرماه خانه سلامت  ابوذربه مناسبت با مشارکت شرکت نوونوردیسک وباحضور خانم گودرزی کارشناس ارشد تغذیه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه افراد دیابتی درزمینه کنترل دیابت درسرای محله ابوذر نموده ودراین برنامه حدود 30نفر شرکت نمودند.