منطقه9 برگزاری کلاس آموزشی با موضوع سلامت روان

منطقه ۹،  3971017001
منطقه9 برگزاری کلاس آموزشی  با موضوع سلامت روان

خانه سلامت استاد معین اقدام به برگزاری  کلاس آموزشی  با موضوع سلامت در سرای محله استاد معین نمود .در این کلاس کارشناس عنوان  نمود: از  ویژگی‌های مهم سلامت روان، توانایی کنترل و بروز مناسب احساسات و هیجان‌ها است. بروز احساسات باید به‌گونه‌ای باشد که از یک طرف فرد نخواهد احساس‌هایش را سرکوب کند و از طرف دیگر، مهارگسیخته آنها را بروز ندهد