منطقه 19 : برگزاری ایستگاه تندرستی ویژه کانون پیشگیری از چاقی

منطقه ۱۹،  3971018001
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه تندرستی ویژه کانون پیشگیری از چاقی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت ورزش در دستیابی به سلامت و نقش آن در کنترل وزن و پیشگیری از چاقی و با هدف ارتقای سطح سلامت و ترغیب شهروندان به انجام فعالیت های ورزشی مستمر ، ایستگاه تندرستی و صبحانه سالم ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی برگزار شد .