اشنایی با مکمل ها

منطقه ۵،  3971106001
اشنایی با مکمل ها

در تاریخ 97.10.23 خانه سلامت اندیشه اقدام به برگزاری کلاس آشنایی با انواع مکمل ها و ویتامینDبا حضور کارشناس مربوطه در سرای اندیشه نمود.این کلاس با هدف آشنایی با انواع مکمل های غذایی و ویتامین دی و جلوگیری از بیماری راشیتیسم تشکیل شد.

در تاریخ 97.10.23 خانه سلامت اندیشه اقدام به برگزاری کلاس آشنایی با انواع مکمل ها و ویتامینDبا حضور کارشناس مربوطه در سرای اندیشه نمود.این کلاس با هدف آشنایی با انواع مکمل های غذایی و ویتامین دی و جلوگیری از بیماری راشیتیسم  تشکیل شد.