مشاوره فردی تغذیه

منطقه ۵،  3971106003
مشاوره فردی تغذیه

مشاوره فردی تغذیه توسط کارشناس تغذیه در خانه سلامت جنت آباد مرکزی در تاریخ 02/10/97 برگزار گردید . در این مشاوره کارشناس در خصوص چگونگی و اصول رژیم درمانی توضیحاتی را مطرح کرد.

مشاوره فردی تغذیه توسط کارشناس تغذیه در خانه سلامت جنت آباد مرکزی در تاریخ 02/10/97 برگزار گردید . در این مشاوره کارشناس در خصوص چگونگی و اصول رژیم درمانی توضیحاتی را مطرح کرد.