تغذیه سالم

منطقه ۵،  3971106004
تغذیه سالم

خانه سلامت جنت آباد جنوبی به همت قهرمانی مسئول خانه سلامت جنت اباد جنوبی و با مشارکت فرهنگسرای محصل اقدام به برگزاری کلاس تغذیه سالم در تاریخ 11 دی از ساعت 10 الی 12 نمود

خانه سلامت جنت آباد جنوبی به همت قهرمانی مسئول خانه سلامت  جنت اباد جنوبی و با مشارکت فرهنگسرای محصل اقدام به برگزاری کلاس تغذیه سالم در تاریخ 11 دی از ساعت 10 الی 12 نمود