کلاس آموزشی مصرف صحیح نمک

منطقه ۹،  3971108001
کلاس آموزشی مصرف صحیح نمک

روابط عمومی اداره سلامت از برگزاری کلاس اموزشی خبر داد : کلاس آموزشی مصرف صحیح نمک در  تاریخ 10/10/ 97مشارکت خانه سلامت و اموزش و پرورش در مدرسه پاسداران اسمان اعضا کانون پاچ برگزار گردید. هدف از این برنامه ارتقا آگاهی افراددر مورد مصرف صحیح نمک)می باشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد :

تعریف و اشنایی با الگوی صحیح مصرف نمک

و افزایش مصرف سبزیجات و میوه و ...

خطر بازگشت بیماری کواتر با مصرف نمک های تقلبی بدون ید

کاهش مصرف نمک و فرهنگ صحیح تغذیه ای و مصرف نمک ید دار

و در پایان نیز به سوالات مطرح شده توسط اعضا کانون پاسخ داده شد.