منطقه7:کلاس آموزشی "تغذیه سالم " درخانه سلامت محله خواجه نظام

منطقه ۷،  3971225005
منطقه7:کلاس آموزشی "تغذیه سالم " درخانه سلامت محله خواجه نظام

به گزارش مسئول خانه سلامت  کلاس آموزشی تغذیه سالم  در روز سه شنبه 17بهمن  ویژه اعضای کانونهای پیشگیری از چاقی ودیابت  برگزارشد. هدف از این برنامه ارتقای سطح آگاهی افراد نسبت به تغذیه درست درکاهش وزن وکنترل دیابت افراد  برگزار گردید.این برنامه با استقبال 25 نفربرگزارگردید