منطقه7:کارگاه آموزشی بهداشت تغذیه

منطقه ۷،  3971225008
منطقه7:کارگاه  آموزشی  بهداشت تغذیه

به گزارش مسئول خانه سلامت عباس آباد کارگاه آموزشی بهداشت تغذیه در ایستگاه 53 آتشنشانی برگزار گردید. این برنامه با سر فصلهای آموزشی تغذیه و با هدف کاهش آسیب های ناشی از تغذیه نامناسب روز دوشنبه 01/11/97 ویژه اعضای کانون جوانان برگزارگردید. این برنامه با استقبال 11 نفر از آتشنشانان مواجه گردید.