منطقه7:کارگاه آموزشی تغذیه (پوکی استخوان )توسط خانه سلامت سهروردی

منطقه ۷،  3971225009
منطقه7:کارگاه آموزشی تغذیه (پوکی استخوان )توسط خانه سلامت سهروردی

به گزارش مسئول خانه سلامت محله سهروردی برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه"پوکی استخوان"توسط دبیر کانون سالمندان توسط خانه سلامت سهروردی  برگزار شد.این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان در روز یک شنبه مورخ 2/11/97 در خانه سلامت سهروردی برگزار گردید.این برنامه با استقبال10 نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی روبرو شد.