منطقه 19 : برگزاری صبحانه سالم به مناسبت هفته سلامت

منطقه ۱۹،  3980222002
منطقه 19 : برگزاری صبحانه سالم به مناسبت هفته سلامت

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از دادش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ترویج مصرف صبحانه سالم خانه سلامت برادران شکری اقدام به برگزاری صبحانه سالم در سرای این محله  کرده است .
وی افزود: صبحانه به عنوان یک وعده ی مهم محسوب می شود که حذف آن در افزایش وزن مؤثر خواهد بود از این رو برگزاری برنامه هایی تحت عنوان صبحانه سالم می تواند در تشویق شهروندان به استفاده از مؤثر باشد .