منطقه 11- کلاس آموزشی سلامت و زندگی (سبک زندگی سالم)

منطقه ۱۱،  3980225001
 منطقه 11- کلاس آموزشی سلامت و زندگی  (سبک زندگی سالم)

کلاس آموزشی سلامت و زندگی  (سبک زندگی سالم) با مشارکت درملانگاه شهید امامی  در روز سه شنبه ، مورخ :03/02/98 ، با حضور15 نفر از شهروندان محله آگاهی در خانه سلامت محله آگاهی برگزار گردید. این برنامه با هدف اینکه  سلامتی یکی از مجموعه ها و اجزاء کیفیت زندگی است ولی معادل و مساوی آن نیست چرا که سلامتی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت  فقدان هرگونه نقص جسمی، روانی و اجتماعی است حال آنکه کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامتی همراه باشد یا نباشد پس کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که شامل همه ابعاد زندگی می گردد و سلامت مرکز ثقل کیفیت زندگی است. عوامل موتر بر سلامتی شامل خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، وضعیت روحی و روانی، وضعیت سلامت و بیماری میباشد.. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد:

 اگر مراقب خودتان نباشید،  دچارپیامدهای رعایت نکردن سبک زندگی سالم  که شامل تغذیه نامناسب ،رفتارهای نامناسب،مشکلات روانی و... میشوید.

در ادامه کلاس  به مشکلات و پیامدهای رعایت نکردن سبک زندگی سالم  رخ می‌دهد، اشاره شد و به اختصار در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه گردید. از جمله پیامدهای رعایت نکردن سبک زندگی سالم که به آن پرداخته شد: .

  1. عدم تحرک و ورزش روزانه

3.    تغذیه نامناسب وچاقی4.     سلامت های روانی