منطقه7:برپایی سفره تغذیه سالم :

منطقه ۷،  3980229002
منطقه7:برپایی سفره تغذیه سالم :

به گزارش مسئول خانه سلامت کاج  سفره تغذیه سالم در روز دوشنبه 19فروردین در خانه کودک به مناسبت هفته بهداشت جهانی با حضور 25 نفر از کودکان برگزار گردید.

هدف از اجرای این برنامه آشنایی کودکان از فواید و مضررات خوراکی ها و....می باشد.