منطقه7: برگزاری کارگاه تغذیه سالم

منطقه ۷،  3980229003
منطقه7: برگزاری کارگاه تغذیه سالم

به گزارش مسئول خانه سلامت محله خواج کارگاه آموزشی تغذیه سالم مباحثی حول محورتاثیر تغذیه سالم بر سلامت تغییر عادات غذایی و محاسبه توده بدنی آموزش داده شد. این برنامه با هدف ارتقا سلامت شهروندان و بهبود روند کیفی زندگی شهری ونیز پیشگیری از بیماریها برگزار شد . و با حضور 10 نفر مخاطب برگزار شد.