منطقه 11- کارگاه آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۱،  3980405002
 منطقه 11- کارگاه آموزشی  تغذیه سالم

کارگاه آموزشی  تغذیه سالم در سرای محله امیریه در روز  سه شنبه ، مورخ :21/3/98 ، با حضور 10 نفر از شهروندان توسط خانه سلامت محله امیریه برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه  اشنایی شهروندان با انواع بیماریهای فصل تابستان و پیشگیری از بیماریها با نوع تغذیه سالم و روش صحیح استفاده از مواد غذایی در وعده های غذایی بود.