مشاوره تغذیه

منطقه ۵،  3980410001
مشاوره تغذیه

با هماهنگی دبیر کانون چاقی خانه سلامت شاهین مقرر شد با همکاری خانم دکتر فرنقی شرایطی را فراهم کردتا اعضای کانون هاو عموم شهروندان محل از ویزیت و رژیم غذایی استفاده نمایند

با هماهنگی دبیر کانون چاقی خانه سلامت شاهین مقرر شد با همکاری خانم دکتر فرنقی شرایطی را  فراهم کردتا اعضای کانون هاو عموم شهروندان محل از ویزیت و رژیم غذایی استفاده نمایند