فعالیت های کانون پیشگیری از چاقی

منطقه ۵،  3980410004

خانه سلامت شهران جنوبی با هدف پیشگیری از رفتارهای غلط تغذیه ای ،چاقی های ناشی از عدم الگوی تغذیه ای مناسب ،راههای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دار از طریق رژیم غذایی (نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی ،عروقی و...) با برگزاری اقداماتی نظیر: مشاوره تغذیه ،کلاس تغذیه،رژیم درمانی ، کلاس طب سنتی با عنوان اصلاح الگوی تغذیه ، شناخت مزاجها وسبد غذایی مناسب هر مزاج اهداف این کانون را مرتفع ساخت کلاس تغذیه و آسم در تاریخ 21/1/98

خانه سلامت شهران جنوبی با هدف پیشگیری از رفتارهای غلط تغذیه ای ،چاقی های ناشی از  عدم الگوی تغذیه ای مناسب  ،راههای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دار از طریق رژیم غذایی (نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی ،عروقی و...) با برگزاری اقداماتی نظیر: مشاوره تغذیه ،کلاس تغذیه،رژیم درمانی ،
کلاس طب سنتی با عنوان اصلاح الگوی تغذیه ، شناخت مزاجها وسبد غذایی مناسب هر مزاج  اهداف این کانون را مرتفع ساخت
کلاس تغذیه و آسم در تاریخ 21/1/98