غربالگری فشار خون

منطقه ۵،  3980410006
غربالگری فشار خون

با هماهنگی مسئول خانه سلامت ارم و پایگاه سلامت شهرزیبا وپیروطرح ملی غربالگری فشار خون روز سه شنبه فشار خون حدود ۵۰ نفراز اعضا درسرای محله ارم اندازه گیری شد.

با هماهنگی مسئول خانه سلامت ارم و پایگاه سلامت شهرزیبا وپیروطرح ملی غربالگری فشار خون روز سه شنبه

فشار خون حدود ۵۰ نفراز اعضا درسرای محله ارم اندازه گیری شد.