مکمل های غذایی

منطقه ۵،  3980410007
مکمل های غذایی

کارگاه فیبر وفواید هیدرو کربنهادرتاریخ9/2/98 سرای محله توسط کارشناس ارشدتغذیه بر گزار شد. در این کارگاه درمورد انواع مکملهاونحوه استفادهددر سنین مختلف وتاثیر آن بر سلامتی مطالبی را عنوان نمودند..

کارگاه فیبر وفواید هیدرو کربنهادرتاریخ9/2/98 سرای محله توسط  کارشناس ارشدتغذیه بر گزار شد. در این کارگاه درمورد انواع مکملهاونحوه استفادهددر سنین مختلف وتاثیر آن بر سلامتی مطالبی را عنوان نمودند..