کنترل ضحیح وزن

منطقه ۵،  3980410008
کنترل ضحیح وزن

کلاس آموزشی تغذیه که توسط کارشناس تغذیه در تاریخ 7/03/98 با حضور 12 نفر تشکیل شد. در زمینه کنترل صحیح وزن و وزن متناسب هر فرد با توجه به نیازهای هرگروه سنی صحبت شد و در انتها نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.

کلاس آموزشی تغذیه که توسط کارشناس تغذیه در تاریخ 7/03/98 با حضور 12 نفر تشکیل شد. در زمینه کنترل صحیح وزن و وزن متناسب هر فرد با توجه به نیازهای هرگروه سنی صحبت شد و در انتها نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.